Agroinnowator nr 7 - page 30

AGRO
INNOWATOR
30
STRACH
ma wielkie oczy
Ameryka Południowa od kilku lat znajduje się w obszarze
naszych firmowych zainteresowań i w związku z tym
konsekwentnie rozpoznajemy możliwości pozyskania
nowych rynków zbytu na tym kontynencie.
Tekst:
Joanna Kardasz
R
olnictwo odgrywa w gospodarkach krajów Ameryki Połu-
dniowej ważną rolę. Obok tradycyjnych, niewielkich
gospodarstw, produkujących żywność na własne potrze-
by, priorytetowe znaczenie ma wielkoobszarowe rolnictwo.
W produkcji roślinnej przeważają monokultury roślin przemy-
słowych i używek (np. kawa), z których plony przeznaczone są
głównie na eksport.
Swoisty charakter rolnictwa południowoamerykańskiego,
odmienne uprawy oraz warunki klimatyczne stanowią dla nas
niejednokrotnie poważne wyzwanie. Wymagają indywidualne-
go podejścia, dokładnego zbadania skuteczności preparatów
w tamtejszych warunkach, a także dostosowania technologii do
lokalnych praktyk uprawowych. Wyzwaniem są również bariery
formalno-prawne, procesy rejestracyjne, a także odległość.
Decydując się na rozpoznanie nowego dalekiego rynku i wyjazd
w nieznane, trzeba przełamać przede wszystkim barierę lęku.
Jednak poznawanie specyfiki krajów południowoamerykańskich,
spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, a także obserwacje o cha-
rakterze kulturowym i przyrodniczym, wzbogacają naszą wiedzę
i pozostają na długo w pamięci.
Dlatego gdy otrzymaliśmy zaproszenie z Ambasady Kolumbii do
uczestnictwa wMiędzynarodowych Targach Rolniczych organizo-
wanych w Medellin w Kolumbii, przyjęliśmy je z zaciekawieniem.
Przed wyjazdem do Medellín czuliśmy lekki niepokój, ale silniej-
sza była chęć poznania nowych obszarów Ameryki Południowej
(potencjalnego rynku dla naszych produktów).
Jeszcze niedawno, bo około dwadzieścia lat temu, Medellín
było najbrutalniejszym miastem na świecie i słynęło z narkobiz-
nesu. Ta światowa stolica kokainy zbudowana została przez kartel
narkotykowy Pablo Escobara. Był on jednym z najpotężniejszych,
a jednocześnie najbardziej bezwzględnych i brutalnych baronów
narkotykowych w historii. U szczytu działalności przestępczej jego
gang kontrolował 80% światowego rynku kokainy, a sam Pablo
Escobar znajdował się w pierwszej dziesiątce najbogatszych ludzi
świata magazynu Forbes.
Choć Escobar był wrogiem dla rządów Kolumbii i USA, to w rodzin-
nym Medellín cieszył się dużą popularnością. Sponsorował sta-
diony i kluby piłkarskie, rozdawał pieniądze biednym, tworzył
wizerunek współczesnego Robin Hooda. W rewanżu miejscowa
ludność często pomagała mu ukrywać się przed policją.
Po zabiciu barona narkotykowego rząd kolumbijski przejął całą
jego fortunę i za te pieniądze w samym Medellín powstało m.in.
nadziemne metro, które jest dzisiaj dumą mieszkańców miasta.
Metro dociera do odległych przedmieść, dzielnic biedoty, poło-
żonych wysoko w górach.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40