Agroinnowator nr 7 - page 32

AGRO
INNOWATOR
32
W
czerwcu i we wrześniu 2016 roku Kierownik Działu Produktów Prozdrowotnych naszej firmy – kolega Marcin Majcher oraz
autor niniejszego tekstu, gościli na trzech konferencjach poświęconych hodowli zwierząt. Odbyły się one w Serbii oraz
Bośni i Hercegowinie, a zgromadziły wśród publiczności przede wszystkim hodowców z całej byłej Jugosławii.
Œ
Pierwsza z konferencji, pod hasłem
Ochrona zdrowia, selek-
cja i reprodukcja świń
zorganizowana przez Specjalistyczny
Instytut Weterynaryjny we współpracy z Izbą Weterynaryjną
Serbii odbyła się w dniach 2.–4. czerwca w Veliko Gradište
nad Dunajem, w pobliżu granicy z Rumunią. Zaprezentowano
na niej referaty i prezentacje posterowe poświęcone selekcji
i ekonomii hodowli świń, współczesnej technologii chowu
i reprodukcji świń, higienie żywności i regulacjom prawnym
oraz – najbardziej obszerne i nas interesujące – ochronie zdro-
wia z referatami dotyczącymi odporności, a także poszczegól-
nych infekcji wirusowych i bakteryjnych.
Œ
Druga konferencja, pod hasłem
Medycyna weterynaryjna
i zdrowie publiczne
, miała charakter wielosektorowy. Zorga-
nizowana przez Izbę Weterynaryjną Republiki Serbskiej oraz
Stowarzyszenie Weterynarzy tejże republiki odbyła się wmie-
ście Teslić w północnej części Bośni w dniach 8.–11. czerwca.
Na program konferencji złożyły się wystąpienia poświęcone
epizootiologii i patologii klinicznej zwierząt gospodarskich
(epizootiologia to jedna ze specjalności lekarza weterynarii
– kolegi Marcina Majchera), chirurgii i farmakologii, higienie
i technologii żywności pochodzenia zwierzęcego, patologii
klinicznej małych zwierząt. Pod względem sektorowym domi-
nowały wystąpienia o charakterze wielokierunkowym oraz
dotyczące hodowli bydła.
Œ
We wrześniu pojechaliśmy na doroczną konferencję
Dro-
biarstwo
, w której uczestniczyliśmy już po raz drugi. Trady-
cyjnie odbywa się ona w Parku Narodowym Tara w Serbii.
Tym razem nasza obecność była pełniejsza niż przed rokiem.
Oprócz zorganizowanego stoiska zaprezentowaliśmy referat
autorstwa Marcina Majchera pt.
Kokcidin – skuteczna profi-
laktyka kokcydiozy
. Wystąpienie nasze cieszyło się dużym
zainteresowaniem, czego świadectwem było aż kilkanaście
pytań zadanych nam z sali podczas dyskusji po wystąpieniu.
Tekst:
Marek Skawiński
NA BAŁKANACH
o hodowli
Stoisko na konferencji dot. trzody chlewnej w Veliko Gradište w Serbii
cieszyło się zainteresowaniem uczestników.
Na konferencji w Tarze prezentowaliśmy referat dotyczący
mechanizmu działania i skuteczności KOKCIDINU.
WbośniackimTesliću przeprowadziliśmy wiele rozmów,
przygotowane przez nas w języku serbskimmateriały informacyjne cieszyły się
dużym zainteresowaniem, a pracownicy firm
z którymi rozpoczynamy współpracę, uzyskiwali szczegółowe informacje.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40