Agroinnowator nr 7 - page 33

AGRO
INNOWATOR
33
Referat został opublikowany w specjalistycznym dwumiesięcz-
niku pt
. Živinarstvo
, którego bieżący numer był dostępny na
konferencji, a którego wydawca jest zarazem jej organizatorem.
Konferencja ta, choć liczbą wystąpień mniejsza (co zrozumia-
łe) niż wielosektorowa konferencja w Bośni, a zbliżona do tej
poświęconej trzodzie chlewnej, nosiła wyraźnie bardziej mię-
dzynarodowy charakter, bowiem większość wystąpień zapre-
zentowali autorzy spoza b. Jugosławii, oprócz Polski również
z Węgier, Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemiec.
Udział w opisanych konferencjach umożliwił nam zaprezen-
towanie naszej oferty produktowej wielu hodowcom zwierząt
i specjalistom zajmującym się tematyką hodowli. Mogliśmy
przedstawić im nasze propozycje rozwiązań wielu problemów,
z którymi borykają się w pracy ze zwierzętami, jak i nowatorskich
możliwości w działaniu na rzecz wzrostu efektywności hodowli.
Na naszych stoiskach, odwiedzający je Goście otrzymywali kom-
plet materiałów informacyjnych w języku serbskim (powszechnie
znanym w całej b. Jugosławii). Zarazem nasza oferta produktów
gotowych była prezentowana również na stoiskach firm, z którymi
dokonujemy ustaleń o dystrybucji w Serbii oraz Bośni.
Korzystając z okazji, podczas obydwu podróży odbyliśmy
również kilka spotkań w terenie: z prof. Dejanem Škor-
jancem z Uniwersytetu w Mariborze na temat doświad-
czeń na brojlerach i nioskach; kilka spotkań w Chorwacji
z dystrybutorami potencjalnymi i już z nami współpracującymi;
w Banja Luce (w Bośni) oprócz spotkania na konferencji odwiedzi-
liśmy siedzibę i poznaliśmy infrastrukturę naszego nowego dys-
trybutora; wreszcie w czerwcu, po drodze z konferencji w Serbii
na konferencję w Bośni gościliśmy na Dniu Pola zorganizowanym
przez naszego chorwackiego dystrybutora nawozów w okolicach
Požegi w środkowej Slawonii.
Tyle o pracy...
O pięknych krajobrazach, które podziwialiśmy i o trudnej
histroii Bałkanów, ślady której są jeszcze widoczne – wymow-
niej zaświadczy krótki fotoreportaż.
Na szczęście, życie toczy się dalej, wszystkie kraje byłej Jugosła-
wii prężnie się rozwijają. Mamy tam wielu poważnych partnerów
biznesowych i bywamy na Bałkanach coraz częściej.
z
Szeroko rozlany Dunaj wpływa do przełomu Żelaznej Bramy.
Położony nad nim zamek w Gołębcu był świadkiem śmierci
Zawiszy Czarnego, poległego w walce przeciwko Turkom w 1428 r.
W Bośni nie sposób nie dostrzec, że pokój jest kruchy.
O niedawnej wojnie przypominają liczne zgliszcza i ruiny.
Referat Marcina Majchera – lekarza weterynarii, opublikowany został
w specjalistycznym dwumiesięczniku Živinarstvo.
Dni Pola w okolicach Požegi w Chorwacji
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40