Agroinnowator nr 7 - page 34

AGRO
INNOWATOR
34
KOKCIDIN
®
alternatywa dla chemioprofilaktyki
Kokcydioza
jest obecnie jedną z najpoważniejszych chorób drobiu
na świecie. Chorobę wywołują pierwotniaki z rodzaju
Eimeria
.
Tekst:
Marcin Majcher
O
d wielu lat odpowiedzią na problem kokcydiozy jest
szeroko stosowana chemioprofilaktyka. Ze względu
na pojawiające się zjawisko oporności coraz częściej
poszukuje się alternatyw lub wspomagania już istniejących
rozwiązań, przy użyciu produktów opartych na surowcach po-
chodzenia roślinnego.
Jelita kur zasiedla aż siedem specyficznych gatunków pier-
wotniaków z rodzaju Eimeria, choć najbardziej patogennymi są
E. tenella
,
E. necatrix
i
E. brunetti
. Wszystkie te gatunki są bardzo
szeroko rozpowszechnione i mogą występować jednocześnie
w różnych kombinacjach. Namnażanie się i rozwój tych pasożytów
w jelitach gospodarza może skutkować pogorszeniem wskaźni-
ków produkcyjnych i dużą liczbą sztuk padłych w stadzie. Wzrost
padnięć oraz ograniczone przyrosty wpływają zdecydowanie na
obniżenie opłacalności chowu drobiu.
Rozwój i namnażanie się kokcydiów w zasiedlanym odcinku
jelit prowadzi do powstania charakterystycznych uszkodzeń, np.:
rozszerzenia jelita, wybroczyn, wysięku śluzowatego z krwią.
Ich następstwem jest upośledzenie czynności trawiennych i obni-
żenie przyswajalności składników pokarmowych.
Preparat
KOKCIDIN
jest unikalną, odpowiednio dobraną kom-
pozycją naturalnych ekstraktów roślinnych o działaniu profilak-
tycznym przeciw kokcydiozie, którego skład został opracowany
i przebadany przez zespół ekspertów z zakresu żywienia drobiu.
Z racji różnorodnego zastosowania,
KOKCIDIN
może stanowić
rozwiązanie problemu narastającej oporności pierwotniaków na
chemioterapię i wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów
w odniesieniu do wymagań jakościowych mięsa drobiowego i jaj
oraz wspomagać stosowane już kokcydiostatyki paszowe.
Swoją skuteczność preparat zawdzięcza wysokiej zawarto-
ści kilkuset składników aktywnych, w tym takich jak: tymol – 5%,
karwakrol – 5% oraz allicyny, kwas chlorogenowy. Działanie fenoli
prostych zostało naukowo udokumentowane poprzez określenie
najmniejszych stężeń hamujących (MIC) rozwój drobnoustrojów
w badanych składnikach olejowych. W konsekwencji odpowiednio
wyselekcjonowane i dobrane ekstrakty stanowią o zabezpieczeniu
przed wystąpieniem kokcydiozy.
Pozytywny efekt zastosowania preparatu
KOKCIDIN
nie wyni-
ka jedynie z jego bezpośredniego wpływu na pasożyta, ale także
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40