Agroinnowator nr 7 - page 36

AGRO
INNOWATOR
36
S
ystem GMP+ stanowi wyższy standard zarządzania jako-
ścią w rolnictwie, umożliwiający zaawansowane zarządza-
nie jakością i ryzykiem.
Standard GMP+ (GoodManufacturing Practice) został opracowa-
ny przez holenderską organizację Productschap Diervoeder (PDV)
w 1992 r. jako część programu “Feed for Food”. Program ten ma
na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa paszy stosowanej
w żywieniu zwierząt, przeznaczonych do celów konsumpcyjnych.
Standard ten został opracowany w zgodzie z wymaganiami euro-
pejskiego prawa paszowego oraz systemem HACCP.
Wprowadzenie standardów GMP+ do praktyki produkcyjnej
firmy INTERMAG gwarantuje, że nasze prozdrowotne dodatki
paszowe są bezpieczne dla zwierząt i dla ludzi oraz że cechuje
je najwyższa jakość.
Realizacja produktu w łańcuchu GMP+, czyli od dostarczania
surowców, poprzez transport tych surowców, wytwarzanie pro-
duktu, magazynowanie i dostarczenie go do klienta – jest gwa-
rancją najwyższej jakości.
Poza określeniem standardów produkcyjnych dla naszego przed-
siębiorstwa system GMP+ kładzie również duży nacisk na gwa-
rancję jakości ze strony dostawców surowców i usług, w tym firm
transportujących towar na nasze zlecenie.
Wdrożenie systemu GMP+ zwiększa wymagania techno-
logiczne i organizacyjne w naszej firmie, ale stwarza też wiele
możliwości, m.in.:
Œ
zaawansowane zarządzanie jakością i ryzykiem
Œ
nowe możliwości sprzedaży i dotarcie do klientów, którzy
oczekują najwyższej jakości produktów
Œ
uznawanie certyfikatu przez inne międzynarodowe sys-
temy certyfikacji jakościowej
Œ
spełnienie wymagań międzynarodowych partnerów han-
dlowych
Œ
możliwość śledzenia najwyższej jakości produktu poprzez
monitoring całego łańcucha paszowego
Œ
potwierdzenie solidności producenta – firma zrównowa-
żona, odpowiedzialna społecznie, dbająca o jakość i bez-
pieczeństwo; podlegająca ciągłemu doskonaleniu
Œ
włączenie firmy do globalnego systemu bezpieczeństwa
pasz (certyfikat GMP+ uznawany jest przez ponad 66 kra-
jów na świecie).
z
Certyfikat
GMP+
Z dumą informujemy, że w dniu 25.10.2016 r.
nasz Dział Produktów Prozdrowotnych uzyskał certyfikat GMP+B1.
Tekst:
Marta Rytel
Tekst:
Tadeusz Woszczek
Zawsze może być
LEPIEJ
D
ruga połowa roku to czas wytężonej pracy dla służb
remontowych i Działu Technicznego. Co prawda wdro-
żony system produkcji i bardzo dobrze działające Cen-
trumMagazynowo-Logistyczne w znacznym stopniu pozwalają
ograniczyć niekorzystne z punktu widzenia organizacji produkcji
zjawisko sezonowości, jednak okres lata i jesieni jest najodpo-
wiedniejszy do przeprowadzenia poważnych remontów obiek-
tów i modernizacji instalacji produkcyjnych.
Zasadniczo, w bieżącym roku skoncentrowaliśmy swoje dzia-
łania remontowo-modernizacyjne na obiektach i urządzeniach
w Zakładzie Produkcyjnym w Osieku.
Zmiany i unowocześnienia, które zrealizowaliśmy są istotne dla
firmy z punktu widzenia poprawy warunków pracy, wydajności
produkcji, a także ochrony środowiska i estetyki obiektów.
Œ
Remontom poddano urządzenia w Hali nr 10, gdzie pro-
dukowane są wodorozpuszczalne nawozy biostymulujące.
W posadzce hali została wykonana nowoczesna instalacja
umożliwiająca mycie posadzki i automatyczne odprowa-
dzenie ścieków do pojemników, dzięki czemu uniemoż-
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40