Agroinnowator nr 7 - page 37

AGRO
INNOWATOR
37
liwione jest przedostanie
się ścieków do środowiska. Po-
sadzka została pokryta specjalną chemoodporną powłoką
żywiczną. Oddzielenie części produkcyjnej hali od stano-
wisk naważania i konfekcji, jak również wyposażenie ich
w dodatkowe urządzenia pomocnicze, w znacznym stop-
niu poprawiło warunki pracy przy pakowaniu produktów.
Œ
Kolejnym przykładem istotnej zmiany poprawiającej wa-
runki pracy jest wykonanie i uruchomienie nowej instalacji
do konfekcjonowania nawozów granulowanych. W odno-
wionej nawie Hali nr 3 został zainstalowany zespół urzą-
dzeń do konfekcji nawozów granulowanych wyposażony
m.in. w automatyczną wagę i urządzenia pomocnicze, któ-
re w istotny sposób ograniczają nakład pracy fizycznej.
Œ
Doważnych, zrealizowanychw tym roku prac zaliczyćmoż-
na odnowienie Hali nr 1 wraz z gruntownym remontem,
a właściwie wykonaniem nowej instalacji zasilającej urzą-
dzenia napełniające oraz instalacji odprowadzającej ewen-
tualne przecieki do specjalnego zbiornika magazynowego.
Œ
Odnowieniu zostały poddane elewacje Hali Magazyno-
wej nr 4 i wiat magazynowych, a także gruntownie wyre-
montowany został zbiornik retencyjny wód opadowych, co
w znacznym stopniu poprawiło estetykę obiektów w Osieku.
Œ
Wśród poważnych inwestycji drugiej połowy roku 2016 na-
leży odnotować postawienie specjalistycznego tunelu folio-
wego dla celów badawczych, który prezentujemy w artykule
Tunel agrodynamiczny
(str. 24) oraz namiotu magazynowe-
go na surowce, dla których wcześniej brakowało miejsca pod
zadaszeniem.
W niniejszym artykule prezentujemy jedynie część efektów na-
szych działań – te najbardziej widoczne i pożądane, bo w gruncie
rzeczy Służby Utrzymania Ruchu mają pełne ręce roboty nieza-
leżnie od pory roku.
Jednak właściwe przygotowanie urządzeń w sezonie letnio-je-
siennym pozwala na spokojniejszą pracę całej załogi w okresach
wzmożonej produkcji.
z
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40