Agroinnowator nr 7 - page 4

AGRO
INNOWATOR
04
STRESS CONTROL SYSTEM (SCS)
Oprócz poszczególnych preparatów zwiększających
naturalną odporność roślin, w firmie INTERMAG opra-
cowano Strategię Wspomagania Naturalnej Odporności
pod nazwą STRESS CONTROL SYSTEM (SCS). Jest ona
prezentowana na stronie
, a samo
korzystanie z systemu ułatwia aplikacja mobilna „INTER-
MAG AgroStress” do bezpłatnego pobrania ze strony
Google Play.
Trzonem tej strategii jest zestaw zaleceń stosowania stymu-
latorów i aktywatorów INTERMAG w uprawie poszczególnych
gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych, w celu zwiększenia ich
naturalnej odporności na niesprzyjające czynniki środowiskowe
i uprawowe.
Istotą Strategii są działania profilaktyczne przed wystąpieniem
warunków powodujących stres roślin. Polegają one m.in. na
mechanicznymwzmocnieniu tkanek, stymulacji wzrostu i rozwoju
organów roślin, aktywacji naturalnych systemów obronnych oraz
modyfikacji procesów fizjologicznych.
W zaleceniach znalazły zastosowanie preparaty:
TYTANIT
,
OPTYSIL
,
OPTYCAL
,
GROWON
,
FROSTEX
,
FOSFYN
i seria
ALKALIN
.
STRESS CONTROL SYSTEM (SCS)
to system autonomiczny,
który powinien być traktowany funkcjonalnie, analogicznie do
programu ochrony lub odżywiania.
SUBSTANCJE BIODEGRADOWALNE
Kolejnym zagadnieniem realizowanym przez INTERMAG,
ważnym dla środowiska naturalnego jest stosowanie sub-
stancji biodegradowalnych, służących do wspomagania
pobierania składników pokarmowych przez rośliny.
Od jesieni ubiegłego roku realizujemy projekt rozwojowy, współ-
finansowany z funduszy unijnych pt. „Nowoczesne preparaty agro-
chemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalne
związki stymulujące odporność, umożliwiające biofortyfikację
roślin do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślinnej”.
Efektem tego przedsięwzięcia będzie m.in. opracowanie techno-
logii wytwarzania produktów nawozowych o korzystnym wpły-
wie na bioróżnorodność biocenoz rolniczych, przy zachowaniu
a nawet zwiększeniu efektywności odżywiania roślin.
MIKROORGANIZMY
Najnowszą działalnością proekologiczną firmy INTERMAG
jest produkcja preparatów, w których wykorzystuje się
pożyteczne mikroorganizmy dla uzyskania pożądanych
efektów zarówno bezpośrednio na roślinach, jak i pośred-
nio, poprzez działanie na środowisko otaczające rośliny,
a zwłaszcza na glebę.
Już w minionym sezonie rolnicy mieli okazję przetestować
zawierający mikroorganizmy biopreparat BACTIM SŁOMA
przyspieszający rozkład resztek pożniwnych. Został on opracowa-
ny przy wsparciu funduszy europejskich w ramach projektu „Nowa
generacja biopreparatów poprawiających właściwości gleby na
bazie aktywnych mikroorganizmów”.
Biopreparat
BACTIM SŁOMA
prezentujemy w następnym arty-
kule „Wzmacniamy biologiczną aktywność gleby”.
Przyspieszony przez BACTIM SŁOMA proces rozkładu resz-
tek pożniwnych, oprócz korzystnych efektów stymulujących
plonowanie roślin, w znacznym stopniu redukuje możliwo-
ści przezimowania groźnych patogenów atakujących rośliny
uprawne. Między innymi grzyby wywołujące fuzariozy mają
znacznie utrudnione przetrwanie zimy z uwagi na ograniczoną
dostępność martwych tkanek roślinnych. Fuzariozy są przyczy-
ną dyskwalifikacji znacznego procentu zbiorów ze względu na
obecność w plonach mykotoksyn o silnym działaniu kancerogen-
nym. Chemiczne zwalczanie fuzarioz jest bardzo trudne i nigdy
nie gwarantuje wysokiej skuteczności, a ponadto przyczynia się
do akumulacji pozostałości środków ochrony roślin w roślinach,
glebie i wodzie.
Mamy nadzieję, że w przyszłości poznamy kolejne mechani-
zmy, które umożliwią jeszcze większą dbałość o środowisko,
przy równoczesnej wysokiej efektywności upraw.
Natura i ukształtowane przez nią, na przestrzeni milionów
minionych lat, procesy zachodzące w środowisku natural-
nym, są najlepszym, a jednocześnie bardzo wymagającym
wzorem do naśladowania.
Nad tego typu rozwiązaniami prowadzone są prace w labo-
ratoriach INTERMAG.
z
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40