Agroinnowator nr 7 - page 5

AGRO
INNOWATOR
05
Firma
INTERMAG
w latach 2014–2015 zrealizowała innowacyjny
projekt badawczy pt. „Nowa generacja biopreparatów poprawiających
właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów”, który
był współfinansowany w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów
celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Tekst:
Radosław Wilk
Wzmacniamy biologiczną
AKTYWNOŚĆ GLEBY
P
rojekt zakończył się pełnym sukcesem i w efekcie powstał
nowy biopreparat oparty o wyizolowane ze środowiska
naturalnego funkcjonalne mikroorganizmy, które pozwa-
lają efektywnie wykorzystać cenne składniki pokarmowe zawarte
w zalegających po zbiorach resztkach pożniwnych.
W ramach prac projektowych prowadzonych wspólnie z naukow-
cami z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Poznaniu wyizolowano ponad 214 szczepów
bakterii o aktywności celulolitycznej z różnych miejsc środowiska
naturalnego. Ponad rok trwały poszukiwania i prace nad selekcją
mikroorganizmów najefektywniej rozkładających celulozę. Wybra-
ne szczepy bakterii zostały gruntownie przebadane, zarówno
w warunkach laboratoryjnych, jak i polowych.
Dobór parametrów procesowych, składu pożywek, warunków
hodowli, induktorów syntezy funkcjonalnych enzymów, a także
optymalizacja kinetyki przyrostu biomasy bakterii i sposób formuło-
wania produktu finalnego, pozwoliły na kompleksowe opracowanie
technologii produkcji innowacyjnego biopreparatu mikrobiologicz-
nego o nazwie
BACTIMSŁOMA
, chronionego trzema zgłoszeniami
patentowymi.
Realizacja projektu w pełnym cyklu prac badawczo-rozwojo-
wych pozwoliła dostrzec możliwość wykorzystania mikroorga-
nizmów do wytworzenia niezwykle skutecznych biopreparatów
nawozowych, które w wymierny sposób wpływają na zwiększe-
nie efektywności upraw rolniczych oraz czynne wykorzystanie
składników pokarmowych, pozostających w glebie i resztkach
pożniwnych.
Wyniki badań wykonanych w niezależnych instytutach badaw-
czych, takich jak Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut
Ochrony Roślin w Poznaniu, czy Instytut Uprawy Nawożenia i Gle-
boznawstwa w Puławach pokazują, że warto stosować bioprepa-
rat BACTIM SŁOMA nie tylko w celu przyspieszenia dekompozycji
resztek pożniwnych, ale przede wszystkim, aby poprawiać wła-
ściwości gleb i w konsekwencji zwiększać plonowanie roślin.
»
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40