Agroinnowator nr 7 - page 8

AGRO
INNOWATOR
08
RZEPAK – wpływ preparatów służących do rozkładu resztek pożniwnych
na plonowanie rzepaku ozimego (12% wilgotności ziarna).
KUKURYDZA – wpływ preparatów służących do rozkładu resztek pożniwnych
na plon kukurydzy zbieranej na zielonkę.
Zakończyliśmy pierwszoroczne doświadczenia nad wpływem
biopreparatu przyspieszającego rozkład resztek pożniwnych
BACTIM SŁOMA na poprawę właściwości gleby, wzrost i rozwój
roślin rzepaku i kukurydzy, a także ich plon.
Oczywiście, aby ostatecznie potwierdzić skuteczność produktu,
uzyskać powtarzalność i miarodajność wyników pozytywnego
wpływu zastosowania biopreparatu BACTIM SŁOMA na para-
metry gleby i roślin, powtarzamy doświadczenia w tym sezonie
wegetacyjnym.
Doświadczenia, z których wyniki prezentujemy w tymartykule,
przeprowadzone zostały w Rolniczym Zakładzie Doświadczal-
nym IUNG PIB w Grabowie nad Wisłą.
Wdn. 10.11.2016 r. po zakończeniu pierwszego sezonu doświad-
czeń i po rozpoczęciu drugiego – na temat biopreparatu BACTIM
SŁOMA zechcieli wyrazić swoje opinie:
Ŕ Pan Marek Sowiński
– Dyrektor Rolniczego Zakładu
Doświadczalnego IUNG PIB w Grabowie
oraz
Ŕ Pan Witold Stasiak
– Główny Specjalista ds. Doświadczeń
Polowych.
Na zdjęciu w trakcie rozmowy, od lewej: Autor artykułu – Radosłw Wilk,
Dyrektor Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IUNG PIB w Grabowie – Marek
Sowiński, Główny Specjalista ds. Doświadczeń Polowych - Witold Stasiak.
Ŕ R. WIlk:
Czy biopreparat BACTIM SŁOMA wpłynął na popra-
wę plonowania rzepaku i kukurydzy ?
Ŕ Dyrektor Marek Sowiński:
Doświadczenia nad wpływem
biopreparatu BACTIM SŁOMA w uprawach rzepaku ozi-
mego i kukurydzy w naszym gospodarstwie prowadzone
były metodą długich pasów na powierzchni 45 arów w 4
powtórzeniach. Preparat stosowaliśmy na resztki pożniwne
w ilości 1 l/ha i 2 l/ha przy zmniejszonym o 30% nawoże-
niu PK. Zaobserwowaliśmy istotną zwyżkę w plonowaniu
w doświadczeniach zarówno z rzepakiem, jak i kukurydzą.
Ŕ R. Wilk:
Czymmożna byłoby wytłumaczyć tak dobre wyni-
ki badań?
Ŕ mgr inż. Witold Stasiak:
Sezon wegetacyjny 2015/2016
charakteryzował się równomiernym rozkładem opadów,
w okresie krytycznego zapotrzebowania roślin na wodę.
Zarówno w uprawie kukurydzy, jak i rzepaku miało to nie-
wątpliwie pozytywny wpływ na ich plonowanie.
W doświadczeniach z rzepakiem, gdzie był stosowany
biopreparat BACTIM SŁOMA, zaobserwowaliśmy przede
wszystkim lepszy rozwój roślin jesienią. Większy i lepiej
rozwinięty system korzeniowy, większą masę korzeni, więk-
szą masę zieloną części nadziemnej i bardziej rozbudowa-
ną rozetę (więcej liści w rozecie). Prawdopodobnie miało
to istotny wpływ na lepsze przezimowanie roślin i wzrost
odporności na niską temperaturę, co w efekcie zwiększyło
ich plonowanie.
Ŕ R. Wilk:
Czy zaobserwowali Panowie w doświadczeniach
nadmarznięcia roślin rzepaku, spowodowane styczniowym
oziębieniem? Jak to wyglądało na poletkach gdzie zastoso-
wano BACTIM SŁOMA?
Ŕ mgr inż. Witold Stasiak:
Zaobserwowaliśmy nadmarznię-
cia w uprawach rzepaku ozimego, jednak widoczne były
różnice pomiędzy poszczególnymi kombinacjami. Tam
gdzie zastosowano biopreparat BACTIM SŁOMA rośliny rze-
paku były wyższe, bardziej zielone i lepiej rozwinięte. Suge-
ruje to lepszą i szybszą regeneracje roślin po mrozach, co
niewątpliwie przełożyło się na różnice w wydanym plonie.
Będziemy obserwować czy podobne rezultaty powtórzą się
w tym sezonie wegetacyjnym.
plon świeżej masy [t]
70
60
50
40
bez N
+ 30 kg/N
48,64
60,5
65,57
50,38
54,75
50,86
62,5
64,07
55,38
57,52
Preparat porównawczy 1
Preparat porównawczy 2
KONTROLA
BACTIM SŁOMA 1 l/ha
BACTIM SŁOMA 2 l/ha
plon rzepaku ozimego [t/ha ]
3,5
3,3
3,1
2,9
2,7
2,5
2,3
1,9
1,7
1,5
KONTROLA BACTIM
SŁOMA
1 l/ha
BACTIM
SŁOMA
2 l/ha
Preparat
porównawczy
1
Preparat
porównawczy
2
2,0
2,61
3,33
2,36
2,49
2,1
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40