Agroinnowator nr 8 - page 14

AGRO
INNOWATOR
014
BACTIM SŁOMA
zdobywa popularność
Tekst:
Radosław Wilk
Z końcem lipca na kanale Grzegorza i Ani Bardowskich mogli Państwo zobaczyć
film poświęcony mądremu gospodarowaniu resztkami pożniwnymi
w celu prawidłowego przygotowania gleby pod nowy sezon wegetacyjny.
A
nię i Grzegorza na pewno znają
Państwo z drugiej edycji bardzo
popularnego programu pt. “Rolnik
Szuka Żony” emitowanego w TVP 1.
Grzegorz jest absolwentem Wrocław-
skiego Uniwersytetu Przyrodniczego
i obecnie prowadzi ponad 100 hekta-
rowe gospodarstwo w miejscowości
Uniejowice pod Złotoryją. W odcinku
zrealizowanym wspólnie ze swoją żoną
Anią, Grzegorz uświadamiał widzów
jak cennym źródłem składników pokar-
mowych dla roślin może być słoma.
Przygotowanie do nowego sezonu
wegetacyjnego, Grzegorz zaczyna zaraz
po zbiorach, aby zapewnić roślinom
następczym możliwie najlepsze warun-
ki wzrostu. W tym celu glebę wzbogaca
w próchnicę i ważne składniki pokarmo-
we takie jak fosfor, potas, magnez czy
mikroelementy, a to wszystko jest możli-
wie dzięki prawidłowemu wykorzystaniu
resztek pożniwnych.
Aby słomę zmienić w wartościowy dla
roślin nawóz musi ona w glebie przejść
skomplikowany proces rozkładu, za który
odpowiadają przede wszystkim mikroor-
ganizmy glebowe – uświadamiał Grzegorz.
Wwyniku tego procesu uwalniane są do
środowiska glebowego stosunkowo duże
ilości składników pokarmowych w formach,
które roślina podczas sezonu wegetacyjne-
go będzie w stanie pobrać i wykorzystać do
budowania plonu. To właśnie dzięki reszt-
kom roślinnym pozostającym po zbiorach
oraz wprowadzaniu do gleby nawozów
organicznych w postaci, np. obornika,
możliwe jest zwiększenie w niej zawartości
próchnicy – opowiadał Grzegorz.
Zwrócił również uwagę na 3 najważniej-
sze czynniki wpływające na prawidłowy
rozkład materii organicznej znajdującej się
w glebie, tak aby mogła ona zostać wyko-
rzystana do procesów wzrostu i rozwoju
roślin oraz poprawy właściwości gleby.
Są to przede wszystkim:
Azot
Wyczerpanie dostępnego azotu z gleby
powoduje spowolnienie tempa rozkładu
słomy. Zapobiec temu można stosując na
każdą tonę przyoranej słomy od 5 do 10
kg azotu (N). Dokładna dawka zależy od
warunków glebowych i od składu che-
micznego słomy.
pH
Kolejnym czynnikiem wpływającym na
prawidłowy rozkład słomy jest uregulo-
wanie odczynu gleby przez odpowiednie
okresowe jej wapnowanie, najlepiej wap-
nem węglanowym. Sprawdźcie swoje pH
– doradzał Grzegorz – bo bez wcześniej-
szego uregulowania odczynu nie zapewni-
cie sobie oczekiwanych efektów.
Mikroorganizmy
Jak wspominałem już wcześniej, za roz-
kład słomy w głównej mierze odpowiada-
ją mikroorganizmy – opowiada Grzegorz.
W glebach występują one w różnej ilości
i aktywności przez co często słoma zale-
ga nam przez cały rok i nie zostaje dobrze
rozłożona.
Grzegorz powiedział, że w swoim
gospodarstwie stosuje biopreparat BACTIM
SŁOMA a dodatkowo zwrócił uwagę, że
przy wyborze preparatów mikrobiologicz-
nych należy sprawdzić przede wszystkim
etykietę produktu.
Ważne, żeby dowiedzieć się jakie i ile zawie-
ra mikroorganizmów dany produkt, czy
występują one w formie przetrwalnikowej
(to sprawia, że bakterie są odporne na nie-
korzystne warunki atmosferyczne) oraz czy
skuteczność danego produktu jest potwier-
dzona badaniami w niezależnych Instytu-
tach Badawczych.
Zgadzamy się z opinią Grzegorza i bar-
dzo nas cieszy, że stosuje i jest zadowo-
lony z preparatu mikrobiologicznego
BACTIM SŁOMA. Produkt ten uzyskał
już wiele wyróżnień, ale najcenniejsze
są dla nas opinie zadowolonych Rolni-
ków, którympomagamy zwiększać plony.
Warto dodać, że film Grzegorza i Ani
cieszy się bardzo dużą oglądalnością,
ponieważ na tę chwilę zobaczyło go już
ponad 900 000 widzów
.
z
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...36