Agroinnowator nr 8 - page 15

AGROINNOWATOR
015
Dział Badań i Rozwoju INTERMAG wzbogacił się o nowe specjalistyczne
urządzenia do pomiarów i oceny stanu fizjologicznego roślin. Stało się to
możliwe dzięki unijnym dotacjom przyznanym firmie
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.
NOWOŚCI
w laboratorium
O
gromnym ułatwieniemw pracach
badawczych specjalistów INTER-
MAG są trzy nowe przenośne
aparaty: HandyPEA, TARGAS-1 i DUALEX
SCIENTIFIC+. Umożliwiają one precyzyjne
i bezinwazyjne pomiary, które mogą być
wykonywane na roślinach w warunkach
laboratoryjnych, polowych lub pod osło-
nami. Nowoczesna aparatura badawcza
pozwala uzyskać wiele informacji mają-
cych istotny wpływ na poznanie fizjologii
roślin zarówno w warunkach optymal-
nych, jak i stresowych
.
Fotosynteza to najważniejszy proces
metaboliczny zachodzący w roślinie oraz
jeden z najważniejszych procesów bioche-
micznych na ziemi. Analiza przebiegu oraz
wydajności procesu fotosyntezy jest moż-
liwa za pomocą fluorymetru, którym jest
HandyPEA
.
Urządzenie to wykorzystywane jest
w badaniach mających na celu określe-
nie stanów stresowych spowodowa-
nych czynnikami fizykochemicznymi oraz
w badaniach stopnia aklimatyzacji roślin do
nowych warunków środowiskowych.
»
Tekst:
Roksana Rakoczy
Pomiar fluorescencji chlorofilu w liściach sałaty
aparatem HandyPEA.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...36