Agroinnowator nr 8 - page 16

AGRO
INNOWATOR
016
HandyPEA ma szerokie zastosowanie
w rolnictwie w ustaleniu wpływu warun-
ków stresowych na wzrost i rozwój roślin
oraz dokonywania na tej podstawie wybo-
ru systemu produkcji rolniczej (system
zintegrowany, rolnictwo ekologiczne)
i środków produkcji (m.in. herbicydy, fun-
gicydy) do uprawy roślin. Wykorzystywany
jest także w przetwórstwie przy ustalaniu
stopnia dojrzałości owoców i warzyw.
Aparat
TARGAS-1
to przenośny zestaw
do pomiaru szeregu ważnych parametrów
wymiany gazowej oraz fotosyntezy, pro-
cesów, które są ściśle ze sobą związane.
TARGAS dostarcza informacji, które razem
z danymi z HandyPEA szeroko obrazu-
ją stan fizjologiczny rośliny. Urządzenie
składa się z konsoli zawierającej wbudo-
wane analizatory nierozproszonej pod-
czerwieni do pomiarów gazów: CO
2
i H
2
O,
kuwety liściowej i komory do oddychania
gleby. Kuweta liściowa jest dostosowa-
na do pomiarów liści o zróżnicowanych
kształtach i wielkości (wąskich, długich,
szerokich) oraz igieł. TARGAS-1 posiada
wbudowane czujniki temperatury oraz
PAR (promieniowanie fotosyntetycznie
czynne). Za pomocą komory do oddy-
chania gleby można wykonywać szybkie
i dokładne pomiary respiracji warstwy
ornej gleby wraz z jej temperaturą.
DUALEX SCIENTIFIC+
to innowacyj-
ne urządzenie, które dzięki specjalnemu
klipsowi umożliwia jednoczesny pomiar
zawartości chlorofilu w liściu oraz poli-
fenoli i antocyjanów w epidermie liścia.
Aparat umożliwia monitorowanie sta-
nu odżywienia rośliny w azot za pomo-
cą indeksu NBI. Indeks ten jest wynikiem
długoletnich badań, które wykazały, że
polifenole są wskaźnikami statusu azotu
w roślinie. Ponadto polifenole należą do
nieenzymatycznego systemu antyoksyda-
cyjnego, ich zawartość w roślinie wzrasta
w odpowiedzi na czynniki stresowe (m.in.
wysoka temperatura, susza, porażenie
przez choroby). Na podstawie zmiany aku-
mulacji tych związków można określić,
czynniki i warunki uprawy wywołujące stres
u roślin. DUALEX SCIENTIFIC+ jest wszech-
stronny, pomiary można wykonywać na
roślinach jednoliściennych, dwuliścien-
nych oraz bylinach. Jest prosty w użyciu,
a pomiary uzyskuje się w krótkim czasie.
Urządzenie jest wynikiem pracy zespołów
badawczych z National Center for Scien-
tific Research i Uniwersytetu Paris-Sud
w Orsay.
z
Pomiar respiracji gleby za pomocą kuwety do oddychania gleby aparatu TARGAS-1.
Pomiar zawartości chlorofilu, polifenoli
antocyjanów i NBI w liściach sałaty aparatem
DUALEX SCIENTIFIC+.
Pomiar oddychania liści orzecha włoskiego
za pomocą kuwety liściowej aparatu TARGAS-1.
We wrześniu pożegnaliśmy
Ś+P
TADEUSZA CZAJĘ
1943–2017
wieloletniego Głównego Technologa i Pełnomocnika Zarządu ds. Technologii,
współtwórcę wielu rozwiązań technologicznych w naszej firmie.
Pan Tadeusz był twórczym inżynierem chemikiem,
a ponadto w sposób szczególny interesował się fizjologią i uprawą roślin.
W wyniku połączenia tych pasji inicjował rozwojowe tematy,
których efektem było opracowanie nowych produktów.
Z żalem pożegnaliśmy lojalnego współpracownika i dobrego kolegę.
Zarząd INTERMAG
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...36