Agroinnowator nr 8 - page 17

R
ośliny same syntezują aminokwa-
sy, które wykorzystują następnie
m.in do budowania białek, tka-
nek roślinnych, syntezy hormonów czy
chlorofilu. Na potrzeby biosyntezy ami-
nokwasów rośliny zużywają duże ilości
energii i czasu, dlatego kiedy dostarcza-
my je drogą aplikacji dolistnej w momen-
tach stresowych, pozwalamy roślinie na
szybsze jego przezwyciężenie z jedno-
czesnym ciągłym budowaniem plonu.
Aminokwasy posiadają zdefiniowane
funkcjonalności, a każdy z nich zaangażo-
wany jest w specyficzne procesy metabo-
liczne roślin. Dla przykładu prolinę roślina
syntezuje w zwiększonej ilości w momen-
cie wystąpienia stresu suszy, ponieważ
wykazuje ona działanie osmolityczne,
dzięki czemu pozwala utrzymać prawidło-
wy turgor w roślinie, a dodatkowo bierze
udział w stabilizowaniu białek i struktur
komórkowych.
Tekst:
Radosław Wilk
Szybka regeneracja
PO STRESIE
Aminokwasy
zdobyły już uznanie
dużej części rolników,
i ogrodników, a grono
ich użytkowników
powiększa się na całym
świecie z roku na rok.
Zdecydowanie jest to
wynikiem ich pozytywnego
wpływu na metabolizm
roślin, zwiększanie jakości
i wielkości plonu
oraz wspomaganie
regeneracji po
wystąpieniu różnego
rodzaju stresów podczas
cyklu uprawowego.
Glicyna, oprócz właściwości silnie che-
latujących jony metali, jest podstawowym
składnikiem budulcowym tkanek roślin-
nych oraz uczestniczy w procesie synte-
zy chlorofilu. Tryptofan jest prekursorem
syntezy kwasu indolilooctowego, będą-
cego hormonem roślinnym wpływającym
bezpośrednio na procesy wzrostu i roz-
woju roślin.
Cenne dla roślin są również krótkołań-
cuchowe peptydy, będące połączeniem
aminokwasów w specyficznej konfigura-
cji. Peptydy oraz aminokwasy mogą być
dostarczane zarówno w formie oprysku
nalistnego, aby roślina mogła szybko
i efektywnie je pobrać i wykorzystać w pro-
cesach metabolicznych, jak i doglebowo
w celu zwiększenia aktywności mikroflory,
która w konsekwencji poprawia jej właści-
wości fizykochemiczne.
Rolnictwo oczekuje nowych i efektywnych
metod pozwalających na zwiększenie
»
AGROINNOWATOR
017
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...36