Agroinnowator nr 8 - page 18

AGRO
INNOWATOR
018
wykorzystania potencjału plonotwórczego roślin. Jednocześnie
dynamicznie rozwija się segment produkcji ekologicznej, gdzie
stosowanie nawozów i pestycydów wytwarzanych z wykorzy-
staniem substancji syntetycznych jest ograniczone. Rosnące
zapotrzebowanie rynku na produkt silnie stymulujący wzrost
i rozwój roślin, a jednocześnie oparty o substancje pochodzenia
naturalnego był inspiracją do wprowadzenia na rynek nowego
organicznego stymulatora wzrostu, który opracowany został we
współpracy z naukowcami Politechniki Wrocławskiej.
AMINOPRIM
charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością
aminokwasów oraz krótkich łańcuchów peptydowych pochodze-
nia naturalnego (ponad 50% aminokwasów). Dnia 1 marca 2017 r.
decyzją nr S-644/17 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi AMI-
NOPRIM otrzymał rejestrację jako ORGANICZNY STYMULATOR
WZROSTU ROŚLIN.
Ŕ Stymuluje odporność i wspomaga regenerację roślin po
wystąpieniu stresów
Aminokwasy zawarte w produkcie stymulują syntezę
chlorofilu, są podstawowym budulcem komórek roślin-
nych i dostarczone wraz z produktem przyspieszają pro-
ces budowy białek i komórek roślinnych. Są prekursorami
i/lub składnikami fitohormonów i enzymów roślinnych,
będących katalizatorami większości procesów zachodzą-
cych w komórkach w procesie regeneracji.
Ŕ Zwiększa skuteczność i bezpieczeństwo stosowanych
agrochemikaliów
Aminokwasy zawarte w produkcie chelatują niektóre
składniki pokarmowe np. wapń, przez co stają się one
szybciej przyswajalne i łatwiej transportowane w roślinie.
Dzięki zawartości aminokwasów i krótkich łańcuchów
peptydowych poprawia właściwości fizykochemiczne
cieczy roboczej, pełniąc funkcję naturalnego adiuwanta.
Możliwość łącznej aplikacji stymulatora ze środkami
ochrony roślin została potwierdzona badaniami przepro-
wadzonymi przez Laboratorium Badania Jakości Środków
Ochrony Roślin w INSTYTUCIE OCHRONY ROŚLIN oddział
w Sośnicowicach.
Ŕ Zwiększa ilość i jakość plonu
Aminokwasy wpływając korzystnie na procesy bioche-
miczne poprawiają plonowanie roślin, co zostało potwier-
dzone dla tego produktu w wieloletnich, niezależnych
badaniach prowadzonych m.in. przez:
1. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Zakład Agro-
techniki Roślin Uprawnych, Zakład Uprawy i Nawożenia
Roślin oraz Zakład Agrotechniki Roślin Sadowniczych
2. Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG)
w Puławach, Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia
3. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
– Zakłady Doświadczalne w Radostowie, Karżniczce
i Tarnowie.
z
plon handlowy [t/ha]
40
30
20
0
10
KONTROLA
AMINOPRIM
5 x 2 l/ha
29,56
33,87
plon ogólny owoców [t/ha]
38
36
34
28
32
30
KONTROLA
AMINOPRIM
5 x 2 l/ha
31,19
35,77
plon [t/ha]
80
70
60
40
50
KONTROLA
AMINOPRIM
5 x 2 l/ha
65,6
69,6
Wpływ organicznego stymulatora wzrostu
AMINOPRIM
na plon handlowy słod-
kiej papryki odmiany Ożarowska. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2016.
Wpływ organicznego stymulatora wzrostu
AMINOPRIM
na plon ogólny owoców
papryki słodkiej odmiany Ożarowska. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
2016
Wpływ organicznego stymulatora wzrostu
AMINOPRIM
na plon ziemniaka od-
miany Innovator. Stancja Doświadczalna Oceny Odmiany Upraw w Karżniczce,
2016.
O
R
G
A
N
I
C
Z
N
Y
S
T
Y
M
U
L
A
T
O
R
W
Z
R
O
S
T
U
ORGANICZNY STYMULATORWZROSTU
STYMULATOR REGENERACJI
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...36