Agroinnowator nr 8 - page 19

C
zęsto, pomimo że mikroelement znajduje się w glebie,
z różnych przyczyn nie może być pobrany przez rośliny
(odczyn gleby, proporcje składników, antagonizm jonowy,
temperatura, warunki świetlne, warunki powietrzno-wodne).
Nie...dostępność boru z gleby
Całkowita zawartość boru w glebie jest mocno zróżnicowana
i może się wahać w przedziale od 20 do ponad 200 kg/ha. For-
my boru dostępne dla roślin występują w postaci nieorganicznej
jako związki z wapniem, magnezem lub sodem oraz w postaci
organicznej powstałej w wyniku dekompozycji resztek roślinnych
i mikroorganizmów.
Niestety, bor w glebie z reguły występuje w formach niedo-
stępnych dla roślin, tj. w postaci minerałów nierozpuszczalnych
w wodzie.
Inne czynniki utrudniające dostępność boru z gleby dla roślin:
Œ
niska wilgotność podłoża – pobieranie boru jest uzależnione od
intensywności pobierania wody (w warunkach suszy jest ono
ograniczone lub zahamowane)
Œ
niska zawartość substancji organicznej
Œ
wysoka przepuszczalność gleby – mobilność boru w glebie jest
wysoka i w warunkach intensywnych opadów deszczu bor jest
przemieszczany poza zasięg systemu korzeniowego.
Œ
wysoki odczyn pH gleby.
Funkcje boru w roślinie:
Œ
odpowiada za prawidłowy wzrost i rozwój organów generatyw-
nych (słupków, pylników i pyłku)
Œ
stymuluje proces zapłodnienia (tym samym zawiązywanie
owoców)
Œ
odpowiada za wzrost i różnicowanie się komórek
Œ
odpowiada za prawidłowy rozwój stożków wzrostu, najmłod-
szych części pędów i korzeni
Œ
bierze udział w syntezie i transporcie cukrów
Œ
wpływa na prawidłową strukturę budowy ścian komórkowych
Œ
uczestniczy w regulacji gospodarki wodnej i pobieraniu skład-
ników pokarmowych przez rośliny.
Znaczący wpływ boru na fizjologię roślin sprawia, że skutki spo-
wodowane brakiem tego pierwiastka, zaraz po cynku, stanowią
największe źródło problemów w prawidłowym odżywianiu roślin
mikroelementami.
»
Mikroelementy są czynnikiem limitującym plon
pomimo, że rośliny pobierają je w niewielkich
ilościach.
Tekst:
Wiesław Ciecierski
BOR
dlaczego tak ważny
AGRO
INNOWATOR
019
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...36