Agroinnowator nr 8 - page 22

AGRO
INNOWATOR
022
Brązowienie wierzchołków
i żółkniecie liści spowodowane
niedoborem potasu.
PRAWIDŁOWO NAWOZIĆ
Nawożenie mineralne marchwi powinno być poprzedzone ana-
lizą gleby i dostosowane do zasobności gleby w przyswajalne dla
roślin formy składników pokarmowych, z uwzględnieniemmine-
ralizacji materii organicznej oraz ilości składników pokarmowych
pobieranych przez marchew.
Niedostateczne odżywienie marchwi jest przyczyną zmniejszenia
plonowania roślin i pogorszenia jakości korzeni, natomiast zbyt
wysokie dawki nawozów mogą spowodować zaburzenia w roz-
woju marchwi, a także skutkować przekroczeniem dopuszczalne-
go poziomu pozostałości niepożądanych związkóww korzeniach.
Optymalny poziom przyswajalnych form składników mineralnych w glebie pod
uprawę marchwi, oznaczony metodą uniwersalną, wg:
Prof. dr hab. Włodzimierz
Sady, Nawożenie warzyw polowych, Kraków 2014, str. 112.
Gatunek
N (NO
3
-
+ NH
4
+
)
P
K
Mg
Ca
mg/dm
3
Marchew 100–140
60–80 100–120 60–80 1500–3000
W uprawie marchwi z przeznaczeniem korzeni do produk-
cji przetworów dla małych dzieci, optymalna zawartość azotu
w glebie powinna mieścić się w przedziale 50–80 mg/dm
3
.
Również w uprawie na zbiór pęczkowy stosuje się niższe nawoże-
nie azotowe – maksymalnie do poziomu 60 mg N/dm
3
.
Dokarmianie dolistne roślin jest ważnym
elementem uprawy marchwi.
Ma ono szczególne znaczenie w warunkach zaburzonego pobie-
rania składników pokarmowych z gleby, gdy niedobór niektórych
pierwiastków może prowadzić do zaburzeń fizjologicznych,
a w konsekwencji do obniżenia wielkości i jakości plonu.
Ciemnoszare plamy
na powierzchni korzeni
marchwi po umyciu, spowodo-
wane niedoborem boru.
Purpurowofioletowe przebar-
wienia na liściach marchwi
spowodowane niedoborem
fosforu.
STOP NIEDOBOROM
Nieprawidłowości w pobieraniu składników pokarmowych
z gleby mogą być związane m.in. z niewłaściwym odczy-
nem (pH) gleby, okresowym ograniczeniem dostępności
wody, niezrównoważonym nawożeniem, zbyt niską tempe-
raturą gleby lub ograniczeniem transpiracji roślin wskutek, np.
wysokiej temperatury powietrza.
Nawet krótkotrwałe niedobory składników pokarmowych,
mogą mieć istotny wpływ na wzrost roślin oraz ich plono-
wanie. Dokarmianie dolistne ma wspomagać odżywianie się
roślin w taki sposób, aby przeciwdziałać wszelkim zdarze-
niom mogącym obniżać plonowanie oraz jakość warzyw
korzeniowych.
Dolistne dostarczanie makroelementów ma charakter
uzupełniający, natomiast w zakresie mikroelementów jest
podstawowym sposobem optymalnego dostarczenia ich
roślinom.
W uprawie towarowej marchwi na roślinach rzadko
występują silne, wizualne objawy braku składników pokar-
mowych, ale niedobory mogą występować w formie utajo-
nej i powodować obniżenie wielkości i jakości plonu.
Takich ukrytych niedoborów nie można stwierdzić meto-
dą wizualną, a jedynie na podstawie analizy materiału
roślinnego.
z
Ŕ Przykłady niedoborów składników pokarmowych
u marchwi
Niedobór wapnia jest jedną
z przyczyn pękania korzeni
marchwi.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...36