Agroinnowator nr 8 - page 28

AGRO
INNOWATOR
028
P
rzedstawiciele INTERMAG organizują warsztaty polowe
na farmach demonstracyjnych, dni otwarte w punktach
sprzedaży oraz internetowe czaty z Klientami. Doradcy
firmy obecni są także na targach branżowych.
FARMY
DEMONSTRACYJNE 2017
W tym roku zorganizowano spotkania łącznie na 85 poletkach
doświadczalnych i wdrożeniowych o łącznej powierzchni 314 ha.
W trakcie spotkań z Klientami omawiano kompleksowe programy
nawożenia oraz produkty znajdujące zastosowanie w poszcze-
gólnych gatunkach roślin uprawnych.
Specjaliści INTERMAG swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się
także z farmerami, np. w trakcie dni pola.
Ŕ 6QSBXZ 3PMOJD[F
Przedstawiciele INTERMAG zorganizowali 42 warsztaty polo-
we, w których uczestniczyło około 4000 osób.
Spotkania obyły się w 52 gospodarstwach o łącznej powierzchni
279 hektarów:
Œ
pszenica ozima – na 31 plantacjach (104 ha)
Œ
rzepak ozimy – na 40 plantacjach (146 ha)
Œ
kukurydza – na 6 plantacjach (12 ha)
Œ
burak cukrowy – na 2 plantacjach (9 ha)
Œ
ziemniak – na 3 plantacjach (8 ha).
Ŕ Uprawy Warzywnicze
W 2017 roku na spotkaniach polowych (organizowanych
samodzielnie lub z innymi firmami) ogrodnicy mogli zapo-
znać się z kompleksowymi program nawożenia różnych
gatunków roślin oraz zobaczyć efekty działania m.in. biopre-
paratów z serii BACTIM. Więcej na temat wdrożeń bioprepa-
ratów BACTIM na str. 7–13.
Zorganizowano 13 spotkań w uprawach o łącznej powierzchni
9 hektarów:
Œ
cebula – na 2 plantacjach (2 ha)
Œ
kapusta – na 2 plantacjach (2 ha)
Œ
marchew – na 3 plantacjach (4 ha)
Œ
papryka – na 4 plantacjach (1 ha).
Ŕ Uprawy Sadownicze
Sezon 2017 był dla sadownictwa wyjątkowo trudny. Straty
w sadach spowodowane niekorzystnymi warunkami atmos-
ferycznymi (przymrozki, gradobicia, nawałnice) uniemoż-
liwiły zorganizowanie wcześniej zaplanowanych spotkań
z Klientami.
Na zaplanowanych 20 lokalizacjach z wdrożeniami sadowni-
czymi o łącznej wielkości 26 ha, jedynie na 6 została zorga-
nizowana seria spotkań szkoleniowych dotyczących uprawy
jabłoni, gruszy i truskawki.
INTERMAG
od wielu lat dba o kontakt z Klientami.
Obecnie w terenie pracuje 13 ekspertów, których
celem jest szeroko rozumiane doradztwo
w sprawach kompleksowego nawożenia roślin.
Tekst:
Anna Czarnecka
Bliżej
KLIENTA
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36