Agroinnowator nr 8 - page 30

AGRO
INNOWATOR
030
RUMUNIA
kraina szans i urodzaju
Tekst:
Monika Habera-Kustra
R
umunia, która przez kilkadziesiąt lat borykała się z komunizmem i ubóstwem powoli wychodzi na prostą. Dotychczas, mało
popularna wśród turystów, kojarzona przede wszystkim z wampirem Draculą, żebrzącymi na ulicach Cyganami oraz wałę-
sającymi się bezdomnymi psami powoli rozwija skrzydła i zyskuje znaczenie jako miejsce pełne malowniczych krajobrazów,
tradycyjnych zwyczajów, historycznych budowli i słonecznych plaż. Jest to wielce różnorodny, ciągle przeobrażający się kraj,
zamieszkiwany przez przyjaznych i bardzo gościnnych ludzi.
Przez ostatnich kilkanaście lat zmieniło
się również oblicze rolnictwa, które jest
bardzo ważnym sektorem rumuńskiej
gospodarki. Powierzchnia gruntów ornych
stanowi w Rumunii około 2/5 ogólnej
powierzchni kraju, a liczba gospodarstw
sięga prawie czterech milionów. Rolnictwo
rumuńskie to przede wszystkim duża licz-
ba małych gospodarstw funkcjonujących
równolegle ze stosunkowo niewielką
liczbą bardzo dużych (powyżej 100 ha),
jednak postępujący proces mechanizacji
rolnictwa i coraz bardziej popularne inwe-
stycje w zabiegi agrotechniczne pomaga-
ją miejscowym rolnikom uzyskiwać coraz
większe zbiory i rozszerzać działalność.
W ostatnim czasie zauważa się tenden-
cję do zakładania dużych, ponad 100 ha
gospodarstw – często z wykorzystaniem
zagranicznego kapitału – które w nie-
dalekiej przyszłości mogą diametralnie
zmienić obraz rumuńskiego rolnictwa
i rumuńskiej wsi.
W Rumunii najpopularniejsze uprawy
rolnicze to pszenica, kukurydza, słonecz-
nik i rzepak, a z upraw sadowniczych domi-
nują jabłonie, śliwy, morele i brzoskwinie,
jak również wiśnie i czereśnie. Uprawy
warzywnicze to przede wszystkich: pomi-
dory, cebula, kapusta, papryka i warzy-
wa strączkowe. Coraz większą uwagę
przywiązuje się do uprawy ziemniaka
i buraka cukrowego. Rumunia zajmuje 5.
miejsce w Unii Europejskiej pod względem
powierzchni przeznaczonej pod uprawę
winorośli oraz 6. miejsce pod względem
produkcji winogron i wina.
Rozwój nowoczesnego i zrównowa-
żonego rolnictwa to główny cel nasze-
go rumuńskiego partnera handlowego,
który jest kluczowym dostawcą rozwią-
zań agrotechnicznych dla rumuńskich
rolników. W trakcie licznych podróży
do Rumunii mających na celu spotkania
z naszym dystrybutorem, udział w impre-
zach rolniczych i sadowniczych, takich
jak konferencje branżowe, dni pola czy
demonstracje produktowe w gospo-
darstwach mieliśmy okazję podziwiać
malownicze i różnorodne krajobrazy
Rumunii, nieco bliżej zapoznać się z kul-
turą i zwyczajami mieszkańców, zasmako-
wać kuchni rumuńskiej, w której głównymi
specjałami są potrawy mięsne: mici, sar-
male, ciorba.
Nadarzyła się również sposobność, aby
odwiedzić hrabiego Drakulę na Zamku
w Bran, w Transylwanii. Stan rumuńskich
dróg ciągle pozostawia wiele do życzenia,
ale kraj jakim była i staje się Rumunia jest
wart trudu podróży.
Podsumowując należy stwierdzić, że
Rumunia to kraj o bardzo dużym, choć
wciąż nie w pełni wykorzystanympotencja-
le rolniczym. Jestem jednak przekonana, iż
w nieodległej przyszłości ten stan ulegnie
zmianie.
Obecnie firma INTERMAG jest zna-
na i ceniona w Rumunii jako czołowy
i niezawodny producent nawozów dolist-
nych i stymulatorów. Nasze produk-
ty są powszechnie stosowane, a marka
PLONVIT jest najbardziej rozpoznawalną
marką wśród profesjonalnych rumuńskich
rolników.
Dzięki dalszej pracy i zaangażowaniu
mamy szansę na pogłębianie i rozszerzanie
tej współpracy, zwłaszcza, że w Rumunii
mamy do czynienia z profesjonalistami,
otwartymi na nowości ze świata, wybiera-
jącymi najbardziej efektywne technologie
dla swoich upraw.
z
Zamek Drakuli w Branie, Transylwania.
Średniowieczny zespół miejski Sighișoara
w Siedmiogrodzie.
Nasz Ekspert na konferencji
sadowniczej w Rumunii.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36