Agroinnowator nr 8 - page 4

Mikroorganizmy glebowe
WSPÓŁTWÓRCY PLONU
Środowisko, jakim jest gleba sprzyja występowaniu ogromnej mnogości
i różnorodności organizmów żywych. W glebie spotkamy:
bakterie, promieniowce, grzyby, porosty, glony, pierwotniaki,
nicienie, roztocza, skoczogonki, wazonkowce, dżdżownice,
stawonogi, zwierzęta wyższe i rośliny wyższe.
Tekst:
Marcin Oleszczak
O
rganizmy glebowe zaangażowa-
ne są w wiele procesów dzieją-
cych się w glebie, np. takich jak:
rozkład substancji organicznej, mine-
ralizacja próchnicy, uruchamianie fos-
foru i potasu, utlenianie siarki i żelaza,
uwstecznianie składników pokarmowych,
procesy nitryfikacji i denitryfikacji oraz
wiązanie azotu atmosferycznego.
Rozwój mikroorganizmów i ich roz-
mieszczenie w glebie nie jest ciągłe
w czasie i przestrzeni oraz zależy od wie-
lu czynników, jakie stwarza im gleba, stąd
dość duże różnice w aktywności mikrobio-
logicznej różnych środowisk glebowych.
W naszych warunkach klimatycznych
biomasa mikroorganizmów w warstwie
ornej na powierzchni jednego hektara
może wynosić od kilkuset kilogramów
do kilku ton.
W glebach uprawnych, w ogólnej bio-
masie mikroorganizmów, przeważają
grzyby (50%) i bakterie (40%). Pozostałe
organizmy glebowe stanowią margines
biomasy.
Gleba dzięki swojej budowie pozwala
na zachodzenie w niej ogromnej liczby,
czasem przeciwstawnych, procesów bio-
chemicznych.
Można zauważyć wyraźną
współzależność pomiędzy
glebą, rosnącymi w niej
roślinami a mikroorganizmami
glebowymi. Udział
mikroorganizmów w tym
„układzie” jest bardzo istotny
– to mikroorganizmy w dużej
mierze odpowiadają za
produktywność gleby.
Stanowią one bardzo istotny
element utrzymujący
równowagę biologiczną gleby.
AGROINNOWATOR
04
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...36