Agroinnowator nr 8 - page 6

Wpływ grzybów
Trichoderma
na grzyby chorobotwórcze
dla roślin:
M
ikroorganizmy, zależnie od swoich właściwości, reagują
w różnym stopniu na: wilgotność gleby, zawartość w niej
tlenu, temperaturę, UV, poziom zawartości substancji
organicznej oraz składników pokarmowych, zabiegi agrotechnicz-
ne, zastosowanie środków ochrony roślin czy odczyn gleby.
Powinniśmy zdawać sobie sprawę z faktu, że każde nasze dzia-
łanie wobec gleby, każdy zabieg agrotechniczny, w tym nawoże-
nie, zmienia naturalne warunki życia mikroorganizmów glebowych.
Stąd często konieczne jest zastosowanie preparatów mikrobiolo-
gicznych, dla zachowania równowagi mikrobiologicznej w glebie
i dla wzmocnienia skuteczności tych pożytecznych mikroorgani-
zmów, które tam już się znajdują.
Stosowanie pożytecznych mikroorganizmów w uprawie roślin
ma stosunkowo długą tradycję. Już wiele lat temu np. opracowano
szczepionki bakteryjne i metody ich aplikacji w uprawach roślin
strączkowych. W trakcie szczepienia nasion bobowatych, w pobli-
że systemu korzeniowego wprowadza się odpowiednie gatunki
i szczepy bakterii symbiotycznie wiążących azot atmosferyczny,
konieczny do wzrostu i rozwoju roślin.
W Europie, w tym w Polsce zaczynają pojawiać się nowoczesne
produkty mikrobiologiczne, zawierające pojedyncze mikroorgani-
zmy lub konsorcja różnych pożytecznych mikroorganizmów, jak np.
seria biopreparatów
BACTIM
.
Świadomość korzyści z ich stosowania, nie jest na razie, szczególnie
w Polsce, powszechna.
Mikroorganizmy zawarte w biopreparatach BACTIM pochodzą
z naturalnego środowiska – zostały wyselekcjonowane z systemu
korzeniowego roślin, z ryzosfery i gleby.
Ich właściwości zostały potwierdzone w trakcie badań laboratoryj-
nych i polowych.
W procesie namnażania i formułowania pożyteczne mikroorga-
nizmy w gotowym produkcie umieszczane są głównie w postaci
form przetrwalnikujących, co gwarantuje długi okres przydatności
do użycia oraz wysoką efektywność samych produktów.
Konsorcja mikroorganizmów zapewniają kompleksowe oddzia-
ływanie na rośliny oraz odpowiednie ukierunkowanie procesów
zachodzących w glebie i ryzosferze.
Możemy wśród tych produktów znaleźć rozwiązania mające
zastosowanie w czasie zaprawiania nasion, przygotowywania
substratów do produkcji rozsady, do stosowania w czasie sadze-
nia rozsady oraz służące do fertygacji lub tradycyjnego podlewa-
nia roślin.
z
Mikroorganizmy glebowe, ich namnażanie się
i funkcjonowanie w glebie jest zależne
od warunków zewnętrznych – czynników
abiotycznych.
Tekst:
Marcin Oleszczak
POŻYTECZNE
warto aplikować
AGRO
INNOWATOR
06
Wpływ
Trichoderma sp.
na zahamowanie wzrostu grzyba –
Fusarium
oxysporum f. sp. lycopersici
.
Wpływ
Trichoderma sp.
na zahamowanie wzrostu grzyba –
Pyrenochaeta
lycopersici
.
Po lewej stronie wzrost grzyba chorobotwórczego bez obecności
grzyba z rodzaju
Trichoderma
. Po prawej stronie wzrost grzyba
chorobotwórczego w obecności
Trichoderma
.
Obecność
Trichoderma
wyraźnie hamuje wzrost grzybów
chorobotwórczych.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...36