HUMMER

HUMMER<sup>™</sup>
Nawóz organiczno - mineralny
Zastosowanie
uprawy rolnicze, uprawy ogrodnicze
Techniki zastosowania
oprysk gleby, fertygacja
Dostępne opakowania:
 •     20l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

HUMMER™ jest nawozem organiczno-mineralnym, zawierającym kwasy humusowe, przeznaczonym do poprawy właściwości fizyko-chemicznych gleby oraz wspierania rozwoju mikroflory glebowej.


HUMMER™ zawiera 55% kwasów humusowych pozyskanych z leonardytu. Produkt został wzbogacony o witaminę B1, która wykazuje stymulujące działanie na rozwój systemu korzeniowego roślin.


Kwasy humusowe to związki organiczne powstające w wyniku przekształcenia resztek organicznych i wchodzące w skład próchnicy glebowej. Wyróżnia się trzy grupy tych związków: kwasy huminowe, kwasy fulwowe oraz huminy. Kwasy humusowe zawarte w nawozie HUMMER™ pochodzą z leonardytu, kopaliny będącej produktem wielu mi-lionów lat przekształcania resztek roślinnych. Dzięki swoim właściwościom leonardyt jest doskonałym surowcem, pozwalającym uzyskać kwasy humusowe o wysokiej jakości i aktywności.

 

Skład

% (m/m)

Węgiel organiczny 5
K2O 2

 

Nawóz jest przeznaczony do stosowania w uprawie wszystkich roślin rolniczych i ogrodniczych.

Dawka: 10–20 l/ha**
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300–600 l/ha

 

UPRAWY TERMIN I SPOSÓB APLIKACJI
UPRAWY ROLNICZE
 • preparat można stosować w zespole uprawek pożniwnych (na ściernisko) lub przedsiewnych przygotowujących glebę do siewu wszystkich upraw jarych i ozimych (preparat może być stosowany we wszystkich systemach przygotowania gleby do siewu i samego siewu)
 • po opryskaniu wymieszać płytko z glebą
 • zalecane opryskiwanie średniokropliste
WARZYWA W UPRAWIE POLOWEJ I ZIEMNIAKI
 • opryskać pole przed siewem lub sadzeniem roślin
 • po opryskaniu wymieszać płytko z glebą, następnie siać lub sadzić rośliny
 • zalecane opryskiwanie średniokropliste
WARZYWA W UPRAWIE POD OSŁONAMI W GRUNCIE LUB SUBSTRATACH ORGANICZNYCH
 • opryskać glebę lub podłoże przed siewem lub sadzeniem roślin
 • po opryskaniu wymieszać płytko z glebą lub podłożem, następnie siać lub sadzić rośliny
 • zalecane opryskiwanie średniokropliste
SADY I JAGODNIKI

Stosowanie przed sadzeniem materiału szkółkarskiego:

 • opryskać glebę przed sadzeniem roślin
 • po opryskaniu wymieszać płytko z glebą

Stosowanie po wysadzeniu materiału szkółkarskiego, uprawy wieloletnie, nasadzenia owocujące:

 • stosować przez system nawadniania lub przy użyciu belki herbicydowej
 • zalecane opryskiwanie średniokropliste•konieczne coroczne stosowanie

 

FERTYGACJA:
Nawóz HUMMER™ może być także stosowany przez systemy nawadniania i/lub fertygacji.
W takim przypadku sto-sować nawóz 2–4 razy w sezonie wegetacyjnym, od wczesnej wiosny do końca wzrostu roślin. Jednorazowa dawka: 5 l/ha.
Roczna dawka 10–20 l/ha, w zależności od zawartości substancji organicznej w glebie. Nie przekraczać stęże-nia 0,02% nawozu HUMMER™ w dawkowanej pożywce.

 

* w suchej masie produktu
** dawkę uzależnić od zawartości substancji organicznej w glebie; na glebach o wyższej zawartości substancji organicznej stosować niższe z zalecanych dawek, a na glebach o niskiej zawartości substancji organicznej wyższe