Zalecenia uprawowe: Kukurydza

Niedobory składników: Kukurydza

Niedobory składników pokarmowych : azot (N)

Azot jest pierwiastkiem, którego optymalne wykorzystanie przez rośliny jest podstawą dobrego plonowania. Kukurydza jest rośliną nie wymagającą dużych dawek azotu natomiast wymaga stworzenia warunków, w których możliwe jest efektywne wykorzystanie azotu z nawozów i z gleby. Takim warunkiem jest optymalne zaopatrzenie w fosfor, potas, magnez, siarkę oraz cynk i bor. Pierwiastki te kształtują dynamikę pobierania azotu z gleby od początku wegetacji aż do stadium dojrzałości wodnistej ziarniaków. Dla osiągniecia wysokiego plonu ważna jest stała dostępność azotu podczas każdej z faz rozwojowych. Niezbędne w wielu sytuacjach dokarmianie dolistne kukurydzy azotem, wymaga stosowania azotu w formie amidowej oraz zachowania ostrożności aby nie nastąpiło „poparzenie roślin”.

 

Objawy i skutki deficytu azotu (N) w kukurydzy:
Klasycznym objawem niedoboru jest zmiana barwy liści z ciemnozielonej na jasnozieloną. Niedobór azotu prowadzi do zahamowania tempa wzrostu łodygi i jej drastycznego skrócenia. Rośliny karleją. Małe kolby wykształcają mało ziarniaków, a tym samym zmniejsza się szansa na duży plon. W stanie bardzo dużego niedoboru azotu, na wierzchołkach liści starszych pojawiają się V-kształne nekrozy (natomiast pojawienie się tych samych objawów, lecz w końcowym okresie dojrzewania jest wskaźnikiem prawidłowego przebiegu procesu dojrzewania). Niedobór azotu nie zawsze wynika z fizycznego braku składnika, lecz często z niedostatecznego odżywienia potasem, którego niedobór prowadzi do zbyt wolnego pobierania azotu z gleby, co skutkuje spowolnionym wzrostem roślin i jej karłowatym pokrojem.

Objawy nadmiaru azotu (N) w kukurydzy:
Nadmiar azotu może powodować zakłócenia między fazą wegetatywną i generatywną. Na plantacjach przenawożonych azotem lub w warunkach wysokiej podaży azotu glebowego opóźnia się dojrzewanie roślin, zwiększając przy tym zawartość wody w ziarnie w czasie zbioru. Dlatego na stanowiskach o dużym potencjale do mineralizacji (gleby zasobne w materię organiczną) należy szczególnie „ostrożnie” nawozić kukurydzę azotem (możliwie dokładnie oszacować dawkę tego składnika, jak i zastosować ją w odpowiednim terminie). Skutkiem nadmiernego zaopatrzenia roślin w azot, przy niskiej temperaturze w okresie poprzedzającym kwitnienie, może być tworzenie większej liczby kolb na roślinie. Najpierw wykształca się kolba główna, która zlokalizowana jest najwyżej na pędzie, a kolejne młodsze kolby pojawiają się poniżej kolby głównej, czyli na liściach starszych. Na stanowiskach przenawożonych azotem mniejsza jest też efektywność nawożenia cynkiem. Nadmiar azotu w roślinie wywołuje intensywną produkcję kwasów organicznych, które prowadzą do uwsteczniania cynku w komórce rośliny, a to skutkuje zmniejszeniem jego aktywności metabolicznej.

Nawozy szybko dostarczające azot:
NITROMAG, PLONVIT NITRO

Nawozy szybko dostarczające azot (N):

NITROMAG®

NITROMAG® to płynny nawóz o wysokiej koncentracji azotu (370 g N w 1 litrze), wzbogacony w magnez i mikroelementy. Stosowany w zabiegach dokarmiani

PLONVIT®NITRO

PLONVIT® NITRO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być tak

Niedobory składników pokarmowych : fosfor (P)

Fosfor  umożliwia szybki rozwój początkowy roślin (pierwiastek ten jest odpowiedzialny za rozwój systemu korzeniowego – korzeni przybyszowych). Kukurydza, która jest rośliną ciepłolubną, wykazuje dużą wrażliwość na niską temperaturę – w warunkach takich ograniczone jest pobieranie składników pokarmowych, a przede wszystkim fosforu. (Fosfor przy temp. gleby poniżej 12°C nie jest pobierany przez rośliny.) Dlatego szczególnie ważne w początkowych fazach wzrostu kukurydzy jest stworzenie warunków ułatwiających pobieranie fosforu przez rośliny. Nawożenie zlokalizowane wraz z siewem oraz dokarmianie dolistne to skuteczne sposoby na dostarczenie roślinom dostępnego fosforu w tym newralgicznym okresie. W miarę postępu wegetacji pobieranie fosforu wzrasta i trwa aż do momentu dojrzałości pełnej ziarna (nalewanie ziarna).

Objawy i skutki deficytu fosforu (P) w kukurydzy:
Objawem pierwotnym niedoboru fosforu jest zahamowanie rozwoju systemu korzeniowego. Symptomy niedoboru fosforu na częściach nadziemnych roślin mogą się ujawniać w całym okresie wegetacji kukurydzy. Objawy w postaci fioletowo-purpurowych przebarwień na liściach wskazują na umiarkowany niedobór składnika, który jednak prowadzi do zahamowania wzrostu i skarlenia rośliny. Objawy takie obserwuje się często w okresie wczesnej wegetacji (łatwe do dostrzeżenia przez rolników). Są one najczęściej wynikiem utrudnionego pobierania fosforu z gleby wskutek: niskiej temperatury (poniżej 12°C), świeżego zwapnowania lub silnego zakwaszenia gleby, suszy lub nadmiernej wilgotności. Wystąpienie przebarwień także na łodydze wskazuje na znaczny niedobór fosforu. Objawem niedoboru fosforu jest także strzelisty pokrój roślin (wyprostowane liście). Skutkiem niedoboru w okresie nalewania ziarna (w tym okresie wyraźnie widoczne objawy niedoboru rzadko się ujawniają) jest wcześniejsze zakończenie wegetacji przez rośliny i mała masa 1000 ziaren. Rośliny skrajnie niedożywione fosforem nie zawiązują kolby lub pozostaje ona tylko częściowo uziarniona.

Objawy nadmiaru fosforu (P) w kukurydzy:
Kukurydza wymaga wysokiego nawożenia fosforem, a składnik ten znacząco ogranicza dostępność cynku z gleby oraz utrudnia jego funkcjonowanie w roślinie.

Nawozy szybko dostarczające fosfor:
TERRASTART, GROWON, FOSTAR, PLONVIT PHOSPHO,  UNI PK 10:18

Nawozy szybko dostarczające fosfor (P):

FOSTAR®

FOSTAR® to płynny nawóz zawierający fosfor (500 g P2O5 w 1 litrze) w formie łatwo dostępnej dla roślin. Stosowany w zabiegach dokarmiania dolis

GROWON®

GROWON® to aktywator dolistny przeznaczony do najszybszego zaopatrzenia roślin w fosfor potrzebny do wytwarzania energii niezbędnej do prawidłoweg

PLONVIT®PHOSPHO

PLONVIT® PHOSPHO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być tak

UNI PK 10:18

UNI PK™ 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany

Niedobory składników pokarmowych : potas (K)

Potas jest składnikiem pokarmowym którego kukurydza powinna pobrać najwięcej ze wszystkich składników ponieważ jest rośliną o bardzo wysokich wymaganiach pokarmowych względem tego pierwiastka. Dobre zaopatrzenie w potas jest ważne przez cały okres wegetacji. Jego rola polega przede wszystkim na kontroli gospodarki wodnej i azotowej rośliny, w wyniku czego rośliny lepiej gospodarują wodą (wzrost odporności na suszę), a także efektywniej pobierają i przetwarzają azot w plon ziarna (ważna rola potasu zwłaszcza w okresie kwitnienia i zawiązywania ziarna). Dobre zaopatrzenie roślin w potas, warunkujące dobrą gospodarkę azotem i produkcję białek, pośrednio oddziałuje też na odporność roślin na patogeny np. porażenie rdzą źdźbłową – w sytuacji niedoboru potasu szybkość syntezy białek spada, a patogeny które korzystają z prostych związków azotowych lepiej się rozwijają gdyż nie potrzebują do końca przetworzonej formy. Potas akumuluje się głównie w słomie. Pobierany jest w okresie rozwoju wegetatywnego roślin aż do wykształcenia i dojrzewania kolb. Okres największego zapotrzebowania rozpoczyna się od 7. liścia i pod względem ilościowym sukcesywnie wzrasta wraz ze zwiększaniem się biomasy plonu. Dla plonu ziarna dostępność potasu ma największe znaczenie w okresie od tygodnia przed wiechowaniem do początku fazy dojrzałości mlecznej.
 
Objawy i skutki deficytu potasu (K) w kukurydzy:
Niedostateczne odżywienie potasem prowadzi do zbyt wolnego pobierania azotu z gleby, co skutkuje spowolnionym wzrostem roślin i ich karłowatym pokrojem. Takie objawy niedoboru potasu pojawiają się dopiero w okresie intensywnego wzrostu łodygi i polegają na zahamowaniu jej wzrostu na długość. W tym samym okresie charakterystycznym symptomem niedoboru potasu jest zwijanie się liści. Stan ten wskazuje przede wszystkim na niedobór wody, lecz ujawnia się tym silniej, im mniejszą ilością przyswajalnego potasu dysponuje roślina. Niedobór potasu w połączeniu z suszą w okresie od wyrzucenia wiechy do końca kwitnienia, prowadzi do słabego uziarnienia kolby, co przekłada się na mniejszy plon (redukcja plonu sięgać może nawet do 50% potencjału plonowania na danym stanowisku). Charakterystycznym objawem niedoboru potasu są chlorozy brzeżne najstarszych liści. W miarę pogłębiania się niedoboru objawy takie można zaobserwować na liściach młodszych. Chlorozy z czasem przechodzą w nekrozy, począwszy od wierzchołka liścia.

Nawozy szybko dostarczające potas:
KALPRIM, PLONVIT KALI,  ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+Si, ALKALIN PK 10:20, UNI PK 10:18

Nawozy szybko dostarczające potas (K):

ALKALIN K+Si

ALKALIN™ K+Si to płynny, wysokozasadowy (pH ≥13,5), dolistny nawóz potasowy z dodatkiem krzemu (15 g/l w przeliczeniu na SiO2), o właściwoś

ALKALIN KB+Si

ALKALIN™ KB+Si to płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 13,5) nawóz potasowo-borowy z dodatkiem krzemu (14 g/l w przeliczeniu na SiO2), o właściwościa

ALKALIN PK 10:20

ALKALIN™ PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,4) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20. Alkaliczny odczyn roz

KALPRIM®

KALPRIM® to płynny nawóz zawierający potas (400 g K2O w 1 litrze) w formie szybko przyswajanej przez rośliny. Stosowany w zabiegach dokarmiania d

PLONVIT®KALI

PLONVIT® KALI to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być tak

UNI PK 10:18

UNI PK™ 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany

Niedobory składników pokarmowych : wapń (Ca)

Wapń w rolnictwie kojarzony jest głównie z wapnowaniem, które decyduje o odczynie oraz właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby. Wapnowanie poprawia strukturę i warunki powietrzno-wodne gleby (gleba o strukturze gruzełkowatej zapewnia lepszy podsiąk wody oraz szybciej się nagrzewa, co jest szczególnie ważne dla ciepłolubnej kukurydzy). Warunkuje też efektywność nawożenia zarówno mineralnego, jak i organicznego. Rola wapnia jako składnika pokarmowego jest również bardzo ważna. Jest składnikiem budulcowym każdej komórki roślinnej, a także elementem potrzebnym do prawidłowego pobierania innych makro- i mikroelementów. Jego ilość w roztworze glebowym zazwyczaj pokrywa zapotrzebowanie kukurydzy na ten pierwiastek, ale w warunkach intensywnej produkcji lub przy niskim pH gleby przydatne może być także dokarmianie dolistne, które pozytywnie wpływa na rozwój i wzmocnienie struktury tkanek oraz lepsze gospodarowanie wodą i zwiększenie odporności na patogeny.

Objawy i skutki deficytu wapnia (Ca) w kukurydzy:
Objawy niedoboru wapnia na roślinach zbożowych są rzadko obserwowane oraz trudne do jednoznacznej identyfikacji. Mogą objawiać się poprzez zahamowanie wzrostu i obumieranie wierzchołków wzrostu korzeni i pędów głównych. Przy silnym deficycie wapnia liście kukurydzy zwijają się, nowo powstające liście stykają się brzegami, może wystąpić postrzępienie brzegów liści.

Nawóz szybko dostarczający wapń:
WAPNOVIT TURBO

Nawozy szybko dostarczające wapń (Ca):

WAPNOVIT® TURBO

WAPNOVIT® TURBO to nowoczesny nawóz wapniowy (260 g CaO w 1 litrze) wzbogacony w magnez i mikroelementy. W nawozie WAPNOVIT® TURBO zastosowano t

Niedobory składników pokarmowych : magnez (Mg)

Magnez (obok potasu i cynku) jest czynnikiem warunkującym efektywność pobierania azotu przez rośliny uprawne, a tym samym wpływającym na wielkość plonu. Kukurydza należy do roślin o dużych potrzebach pokarmowych względem magnezu, który jako główny składnik chlorofilu przez cały okres wegetacji wpływa na prawidłowy rozwój i plonowanie kukurydzy. Mg wraz z fosforem decyduje o dobrym wypełnieniu ziarna kukurydzy i jego równomiernym, właściwym dojrzewaniu. Kukurydza jest bardzo wrażliwa na niedobór magnezu w fazie 4.–6. liścia kiedy formują się zawiązki kolb – podstawowy element struktury plonu kukurydzy. Jego zadanie w tym okresie polega na skutecznym pobieraniu azotu z gleby – jest to warunek konieczny do powstania dużej liczby zawiązków kwiatowych w formujących się kolbach. W późniejszych fazach wegetacji istotna rola plonotwórcza magnezu przypada w okresie formowania struktury i nalewania ziarna w kolbie.

Objawy i skutki deficytu magnezu (Mg) w kukurydzy:
Niedobór magnezu występuje najczęściej w niekorzystnych warunkach pogodowych oraz przy złej strukturze gleby i niskiej zawartości Mg w glebie. Symptomy niedoboru Mg na młodych roślinach objawiają się jasnymi przebarwieniami wzdłuż nerwów liściowych (chloroza międzynaczyniowa), które występują na liściach dolnych (najstarszych). Przy dużym niedoborze chloroza przechodzi w nekrozę tkanki międzynaczyniowej. Objawy niedobory magnezu w okresie wydłużania pędu występują sporadycznie. Silny niedobór w tym okresie może prowadzić między innymi do zahamowania wzrostu łodygi na długość. Niedobór magnezu w okresie późniejszym powoduje zaburzenie kwitnienia i zapylania, co ogranicza rozwój kolb oraz pogarsza ich zaziarnienie.

Nawozy szybko dostarczające magnez:
MIKROKOMPLEX, SIARCZAN MAGNEZU

Nawozy szybko dostarczające magnez (Mg):

MIKROKOMPLEX®

MIKROKOMPLEX® to krystaliczny nawóz łatwo rozpuszczalny w wodzie o dużej koncentracji magnezu i siarki (160 g MgO i 320 g SO3 w 1 kg), wzbogacony

SIARCZAN MAGNEZU

SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY to krystaliczny nawóz bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do dokarmiania dolistnego oraz do fertygacji r

Niedobory składników pokarmowych : siarka (S)

Siarka zwiększa wykorzystanie azotu. Wpływa korzystnie na wytwarzanie chlorofilu. Poprawia parametry jakościowe plonu. Kukurydza nie jest typowym gatunkiem wrażliwym na niedobór siarki, ale jako roślina intensywna, potrzebuje także dostarczenia odpowiednich ilości tego składnika.

Objawy i skutki deficytu siarki (S) w kukurydzy:
Objawy niedoboru na młodych roślinach ujawniają się wcześnie, bo już w stadium 4.(5.) liścia, w formie klasycznej chlorozy międzynaczyniowej – bladozielone lub żółtawe zabarwienie liści, z największym nasileniem na liściach najmłodszych. Na roślinach starszych niedobór siarki objawia się blednięciem młodych liści przy jednocześnie intensywnej zieleni starszych liści. Dochodzi też do zahamowania szybkości wzrostu łodygi, co prowadzi do karłowatości całej rośliny. Skutkiem niedoboru siarki jest słabo wykształcona kolba lub, w warunkach drastycznego niedoboru, nawet jej brak. Wizualne objawy niedoboru siarki w warunkach naturalnych są trudne do zaobserwowania i można je pomylić z objawami niedoboru azotu lub magnezu, które w przypadku magnezu ujawniają się od najstarszych liści.

Nawozy szybko dostarczające siarkę:
SULVIT, PLONVIT BOROSULF, MIKROKOMPLEX, SIARCZAN MAGNEZU

Nawozy szybko dostarczające siarka (S):

MIKROKOMPLEX®

MIKROKOMPLEX® to krystaliczny nawóz łatwo rozpuszczalny w wodzie o dużej koncentracji magnezu i siarki (160 g MgO i 320 g SO3 w 1 kg), wzbogacony

PLONVIT®BOROSULF

PLONVIT® BOROSULF to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera bor (80 g B/kg) i siarkę (110 g

SIARCZAN MAGNEZU

SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY to krystaliczny nawóz bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do dokarmiania dolistnego oraz do fertygacji r

SULVIT

SULVIT™ to płynny, wysoko skoncentrowany nawóz siarkowy (760 g SO3 w 1 litrze) przeznaczony do dolistnego dokarmiania roślin lub do stosowan

Niedobory składników pokarmowych : bor (B)

Bor bierze udział w kształtowaniu struktury ścian komórkowych (jest potrzebny m.in. do włączania wapnia w struktury ścian komórkowych) – tworzenie silnej łodygi. Kontroluje aktywność auksyn (hormonów wzrostu), które są odpowiedzialne za wzrost najmłodszych komórek (merystemów wierzchołkowych), zarówno korzeni, jak i organów nadziemnych. Korzystnie oddziałuje na zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe (zwłaszcza w K i P). Okresem szczególnie ważnym dla kukurydzy jest faza 4.–6. liścia, kiedy to powstają zawiązki kolby. Niedobór boru w tym okresie jest szczególnie niebezpieczny ze względu na późniejsze słabe wykształcenie kolb i zawiązywanie ziarniaków. W okresie kwitnienia składnik ten odpowiada za wzrost łagiewki pyłkowej. Zapewnia rozwój kwiatów i pyłku, co korzystnie przekłada się na ilość zawiązanych ziarniaków w kolbie – warunkuje prawidłowe wypełnienie kolb poprzez udział w transporcie węglowodanów.

Objawy i skutki deficytu boru (B) w kukurydzy:
Niedostateczne dostarczenie boru w okresie wzrostu wegetatywnego kukurydzy zwiększa podatność roślin na wyleganie. Niedobór w trakcie kwitnienia prowadzi do ubytku ziarniaków w kolbach (kolby słabo wykształcone, o nierównomiernym przebiegu rzędów i nieregularnym uziarnieniu – szczerbatość kolb).

Nawozy szybko dostarczające bor:
BORMAX, BORMAX TURBO, CYNKO-BOR, PLONVIT BOROSULF

Nawozy szybko dostarczające bor (B):

BORMAX®

BORMAX® to płynny nawóz dolistny zawierający 150 g boru (B) w 1 litrze w formie boroetanoloaminy. Bor (B) dostarczany w nawozie BORMAX® jest szy

BORMAX® TURBO

BORMAX® TURBO to płynny nawóz dolistny zawierający 150 g boru (B) w 1 litrze w formie boroetanoloaminy wzbogacony w Technologię INT, ułatwiając

PLONVIT®BOROSULF

PLONVIT® BOROSULF to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera bor (80 g B/kg) i siarkę (110 g

Niedobory składników pokarmowych : miedź (Cu)

Miedź zwiększa efektywność nawożenia azotem. Wzmacnia tkanki mechaniczne i przewodzące, wpływa na produkcję i żywotność pyłku.

Objawy i skutki deficytu miedzi (Cu) w kukurydzy:
Niedobór miedzi powoduje:
  • zniekształcenie liści,
  • bielenie młodych liści i chlorozę starszych.
Liście siewek mogą się zwijać na szczytach w kształt rurki, bieleją i zamierają.

Nawozy szybko dostarczające miedź:
AMINO ULTRA Cu-24MIKROCHELAT Cu-15, MIKROVIT MIEDŹ

Nawozy szybko dostarczające miedź (Cu):

AMINO ULTRA®Cu-24

AMINO ULTRA® Cu-24 to nawóz organiczno-mineralny w formie ultragranulatu doskonale i szybko rozpuszczalnego w wodzie. Zawiera 240 g Cu/kg (24%). Mie

MIKROCHELAT Cu-15

MIKROCHELAT™ Cu-15 zawiera 150 g Cu/kg (15%). Miedź jest w pełni schelatowana przez EDTA. Miedź (Cu) w formie chelatu jest szybciej wchł

MIKROVIT®MIEDŹ 80

MIKROVIT® MIEDŹ to płynny nawóz zawierający 80 g Cu w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Dostarcza roślinom miedź, która jest e

Niedobory składników pokarmowych : żelazo (Fe)

Żelazo jest pierwiastkiem, którego niedobory najczęściej nie są spowodowane jego brakiem w glebie, lecz jego ograniczoną dostępnością dla roślin związaną z określonymi warunkami uprawowymi (gleby obojętne i alkaliczne – na glebach o odczynie powyżej pH 6,5 wskazane jest dokarmianie dolistne kukurydzy nawozem zawierającym łatwo przyswajalne żelazo). Niedobory żelaza uwidaczniają się na stanowiskach intensywnie wapnowanych, nadmiernie przewietrzanych, przenawożonych i okresowo zalewanych.

Objawy i skutki deficytu żelaza (Fe) w kukurydzy:
Symptomem niedoboru żelaza (Fe) jest chloroza żelazowa, której pierwsze objawy w postaci cytrynowo-żółtego (jasnożółtego) lub białego zabarwienia występują na najmłodszych liściach. Wzrost roślin jest ograniczony wskutek spowolnienia fotosyntezy.

Nawozy szybko dostarczające żelazo:
AMINO ULTRA Fe-24, MIKROCHELAT Fe-13, MIKROVIT ŻELAZO

Nawozy szybko dostarczające żelazo (Fe):

AMINO ULTRA®Fe-20

AMINO ULTRA® Fe-20 to nawóz organiczno-mineralny w formie ultragranulatu doskonale i szybko rozpuszczalnego w wodzie. Zawiera 200 g Fe/kg (20%). Że

MIKROCHELAT Fe-13

MIKROCHELAT™ Fe-13 zawiera 130 g Fe/kg (13%). Żelazo jest w pełni schelatowane przez EDTA. Żelazo (Fe) w formie chelatu jest szybciej w

MIKROVIT®ŻELAZO 75

MIKROVIT® ŻELAZO to płynny nawóz zawierający 75 g Fe w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Dostarcza roślinom żelazo, które

Niedobory składników pokarmowych : mangan (Mn)

Mangan jest składnikiem pokarmowym, którego dostępność dla roślin w znacznej mierze zależy od odczynu gleby – im niższe pH tym większa dostępność tego pierwiastka. Deficyt manganu najczęściej występuje na glebach obojętnych, zasadowych (na glebach o odczynie powyżej pH 6,5 wskazane jest dokarmianie dolistne kukurydzy nawozem zawierającym łatwo przyswajalny mangan), organicznych, jak również przewapnowanych. Objawy niedoboru nasilają się także w okresie suszy.

Objawy i skutki deficytu manganu (Mn) w kukurydzy:
Symptomy niedoboru manganu (Mn) objawiają się w postaci chlorozy międzyżyłkowej na najmłodszych liściach kukurydzy. Niedobór manganu powoduje także zwiększenie podatności na choroby, spadek odporności na suszę oraz zahamowanie wzrostu roślin.

Nawozy szybko dostarczające mangan:
AMINO ULTRA Mn-22, MIKROCHELAT Mn-13, MIKROVIT MANGAN

Nawozy szybko dostarczające mangan (Mn):

AMINO ULTRA®Mn-22

AMINO ULTRA® Mn-22 to nawóz organiczno-mineralny w formie ultragranulatu doskonale i szybko rozpuszczalnego w wodzie. Zawiera 220 g Mn/kg (22%)

MIKROCHELAT Mn-13

MIKROCHELAT™ Mn-13 zawiera 130 g Mn/kg (13%). Mangan jest w pełni schelatowany przez EDTA. Mangan (Mn) w formie chelatu jest szybciej wch

MIKROVIT® MANGAN 160

MIKROVIT® MANGAN to płynny nawóz zawierający 160 g Mn w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania.  Dostarcza roślinom mangan, który

Niedobory składników pokarmowych : cynk (Zn)

Cynk jest mikroelementem o dużym znaczeniu plonotwórczym. Kukurydza potrzebuje cynku do efektywnego przetwarzania pobranych składników (przede wszystkim azotu) w plon. Ważne jest aby rośliny były dobrze odżywione cynkiem od samego początku wegetacji, gdyż wpływa on korzystnie na wzrost systemu korzeniowego, co umożliwia lepsze pobieranie składników pokarmowych (w tym azotu) z gleby i efektywniejsze wykorzystanie wody. Cynk bierze udział w syntezie i wzroście aktywności hormonów wzrostu (auksyny) przez co oddziałuje na prawidłowy wzrost i rozwój roślin – zwiększa pobieranie przez rośliny azotu, a w późniejszych fazach korzystnie wpływa na fotosyntezę. Korzystnie wpływa na intensyfikację procesu fotosyntezy powodując przedłużanie się żywotność liści czego efektem jest zwiększenie masy ziarniaków. Dobre zaopatrzenie roślin w cynk ma też znaczenie dla uzyskania dobrych parametrów jakościowych i biologicznych paszy (np. kiszonka z kukurydzy) poprzez zwiększenie zawartości Zn łatwo przyswajalnego przez organizmy wyższe. Umożliwia również obniżenie poziomu nawożenia azotem.
 
Objawy i skutki deficytu cynku (Zn) w kukurydzy:
  • W warunkach niedoboru Zn widoczne objawy występują już w początkowym okresie wzrostu – małe siewki kukurydzy bieleją, rośliny nie wykształcają łodygi i w konsekwencji przestają rosnąć.
  • Zahamowanie wzrostu, skrócenie międzywęźli (karłowacenie) roślin.
  • Redukcja powierzchni asymilacyjnej blaszek liściowych.
  • Chlorozy w postaci rozległych białych lub biało-żółtych pasów po obu stronach głównego nerwu liścia. Rozpoczynają się od nasady liścia lecz nie osiągają jego wierzchołka (nerw środkowy i krawędzie liści pozostają zielone). Niekiedy cała powierzchnia najmłodszych liści przybiera żółte lub białe zabarwienie, a jedynie nerw środkowy pozostaje zielony.
  • Zaburzenia w rozwoju generatywnym – opóźniony termin wyrzucania wiech.
  • W późniejszych fazach rozwojowych pojawiają się nekrozy na starszych liściach, a także występują czerwono-brązowe przebarwienia na roślinach.
  • Nasiona są barwy biało-szarej.


Nawozy szybko dostarczające cynk:
AMINO ULTRA Zn-24, MIKROCHELAT Zn-15, MIKROVIT CYNK

Nawozy szybko dostarczające cynk (Zn):

AMINO ULTRA®Zn-24

AMINO ULTRA® Zn-24 to nawóz organiczno-mineralny w formie ultragranulatu doskonale i szybko rozpuszczalnego w wodzie. Zawiera 240 g Zn/kg (24%). Cyn

MIKROCHELAT Zn-15

MIKROCHELAT™ Zn-15 zawiera 150 g Zn/kg (15%). Cynk jest w pełni schelatowany przez EDTA. Cynk (Zn) w formie chelatu jest szybciej wchłaniany

MIKROVIT®CYNK 112

MIKROVIT® CYNK to płynny nawóz zawierający 112 g Zn w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania.  Dostarcza roślinom cynk, który jes